Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Phòng Khảo thí, kiểm định và Nghiên cứu khoa học
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Phòng Khảo thí, kiểm định & NCKH – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại:
Email:khaothicdnhd@gmail.com

Giới thiệu

Phòng được thành lập từ năm 2007 theo Quyết định số 175/QĐ-TrCĐN ngày 26/9/2007 của Trường Cao đẳng nghề Hải Dương. Khi đó, phòng có tên là: Phòng Nghiên cứu khoa học và Kiểm định chất lượng – 

Ngày 30/10/2009, phòng được đổi tên thành phòng Khảo thí, kiểm định và Nghiên cứu khoa học theo quyết định số 221/QĐ-TrCĐN-TC của Trường Cao đẳng nghề Hải Dương để phù hợp với Điều lệ trường

Chức năng

Phòng Nghiên cứu khoa học và kiểm định chất lượng là đơn vị có chức năng: Tổ chức thực hiện công tác nghiên cứu khoa học, thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng đào tạo của Nhà trường, theo các quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

Nhiệm vụ:

– Xây dựng kế hoạch và tổ chức nghiên cứu khoa học, phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị, cá nhân trong và ngoài Trường thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học.

– Quản lý ngân hàng câu hỏi, ngân hàng đề thi trong tất cả các hệ đào tạo của Trường, chỉ đạo cập nhật thường xuyên ngân hàng câu hỏi, đề thi. Đề xuất các hình thức thi, quản lý chặt chẽ kết quả thi. Kiểm tra thực hiện đánh giá kiểm định chất lượng dạy và học.

– Xây dựng các tiêu chuẩn kỹ năng nghề đào tạo để đánh giá kết quả đào tạo, thiết kế các công cụ và quy trình đánh giá.

– Nghiên cứu, cập nhật các giải pháp về phương pháp thi trắc nghiệm và kỹ năng tay nghề theo hướng chính quy, hiện đại.

– Thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về đào tạo.

– Thanh tra việc thực hiện mục tiêu, kế hoạch, chương trình, nội dung,  phương pháp, quy chế đào tạo, quy chế thi cử, cấp văn bằng, chứng chỉ. Việc thực hiện các quy định về giáo trình bài giảng ở mọi loại hình đào tạo (chính quy, không chính quy, liên thông, liên kết,…), trình độ đào tạo.

– Thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, giải quyết các khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực đào tạo của Trường theo quy định.

– Thực hiện nhiệm vụ phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giáo dục đào tạo theo quy định của Pháp luật.

– Tham mưu giúp việc cho Hiệu trưởng về công tác khảo thí trong toàn Trường, đề xuất với Hiệu trưởng các biện pháp để thực hiện nghiêm túc các quy chế về công tác thi và kiểm tra; đề xuất chiến lược đổi mới công tác thi, kiểm tra nhằm góp phần nâng cao chất lượng đào tạo.

– Kết hợp với phòng Đào tạo tham mưu, đề xuất với Hiệu trưởng ban hành các quy định cụ thể về công tác thi và kiểm tra.

– Chỉ đạo các khoa thực hiện nghiêm túc các quy chế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, các quy định của Hiệu trưởng về công tác thi và kiểm tra.

– Cùng với phòng Đào tạo chỉ đạo việc tổ chức thi, chấm thi, vào điểm, thông báo điểm đúng quy chế.

– Tham gia công tác tuyển sinh của Nhà trường.

– Triển khai, thực hiện đường lối chính sách, các văn bản pháp quy về công tác đảm bảo chất lượng đào tạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động – Thương binh và xã hội, hình thành khái niệm văn hoá chất lượng trong cán bộ viên chức, giáo viên và học sinh, sinh viên của Trường.

– Xây dựng và thực hiện công tác tự đánh giá về đảm bảo chất lượng của Nhà trường theo lộ trình của của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Lao động – Thương binh và xã hội.

– Chỉ đạo thực hiện các nội dung công việc, tích luỹ các tài liệu và minh chứng phục vụ cho công tác đánh giá ngoài. Tư vấn cho Hiệu trưởng các biện pháp tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo phù hợp với các tiêu chí về kiểm định chất lượng.

– Tiến hành các đợt khảo sát điều tra, phục vụ cho công tác đảm bảo chất lượng.

– Tham gia các lớp tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ về công tác thanh tra, khảo thí và đảm bảo chất lượng giáo dục, đào tạo.

– Tổ chức, thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao./.

Đội ngũ

Trưởng phòng: Nguyễn Đăng Phong

Điện thoại: 0912 166 874

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…