Sứ mạng, mục tiêu, giá trị cốt lõi

 1. Sứ mạng

Trường Cao đẳng nghề Hải Dương là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, đa dạng về ngành nghề, trình độ và hình thức đào tạo; là cơ sở nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Hải Dương và khu vực, phù hợp với xu hướng hội nhập, phát triển của đất nước.

 2. Mục tiêu

Xây dựng Trường Cao đẳng nghề Hải Dương trở thành trường trọng điểm và có uy tín về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo ra nguồn nhân lực có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp thích ứng với điều kiện môi trường đang thay đổi và đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Là trung tâm nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao các tiến bộ kỹ thuật và công nghệ tiên tiến; gắn kết chặt chẽ, có hiệu quả với cộng đồng, xã hội và doanh nghiệp, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của Hải Dương và khu vực.

3. Giá trị cốt lõi

Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu xã hội

***