-Người học được hưởng chế độ học bổng, miễn - giảm học phí, vay vốn tín dụng giáo dục theo quy định của Nhà nước

Nhà trường có qũy học bổng toàn phần dành cho sinh viên có kết quả học tập từ loại giỏi, xuất sắc. Năm học 2016 - 2017 có tối đa 200 suất.