Hiệu trưởng:               Phạm Văn Lâm

Phó Hiệu trưởng:        Lê Văn Thuận

Phó Hiệu trưởng:        Vũ Trung Hiếu