Ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng

Ngày 30/12/2020, Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư số 26/2020/TT-BLĐTBXH quy định Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 14 tháng 02 năm 2021.Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH ngày 02 tháng 3 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội ban hành Danh mục ngành, nghề đào tạo trình độ trung cấp,trình độ cao đẳng và Thông tư số 06/2019/TT-BLĐTBXH ngày 28 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội bổ sung ngành, nghề đào tạo vào Danh mục ngành, nghề đào tạo cấp IV trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng ban hành kèm theo Thông tư số 04/2017/TT-BLĐTBXH hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

Xem chi tiết tại đây 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *