Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Khoa Các môn học chung
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Khoa Các môn học chung – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 2 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại: (0220)
Email: khoacacmonchung.cdnhd@gmail.com

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

– Quản lý và tổ chức đào tạo nghề theo sự phân công của Nhà trường.

– Nghiên cứu khoa học.

– Tham gia công tác tuyển sinh khi được triệu tập

– Giải quyết, sắp xếp công tác giáo viên và các công tác khác.

– Quản lý toàn diện cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong khoa, đề nghị khen thưởng, kỷ luật và giải quyết phép theo qui định của Nhà trường, chăm lo đời sống, vật chất, văn hoá tinh thần cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên trong khoa.

Nhiệm vụ:

– Đào tạo nghề do Nhà trường quy định với 3 cấp độ: cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề theo hình thức đào tạo tập trung và đào tạo liên thông. Nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức, lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp đáp ứng khả năng thích ứng nghề nghiệp và yêu cầu thị trường lao động.

– Tổ chức xây dựng, bổ sung, hoàn thiện mục tiêu chương trình đào tạo, nội dung, phương pháp đào tạo các chuyên ngành thuộc nghề, học ở các bậc đào tạo được giao phù hợp với yêu cầu thực tiễn về nhu cầu lao động và tiến bộ khoa học kỹ thuật của thế giới.

– Tổ chức các cuộc họp, các buổi sinh hoạt chuyên môn định kỳ nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng giảng dạy, kỹ năng tay nghề cho giáo viên trong khoa.

– Xây dựng kế hoạch phân công giảng dạy đối với giáo viên trong khoa.

– Quản lý giáo viên, nhân viên thuộc khoa trong quá trình thực hiệm nhiệm vụ được giao. Chịu trách nhiệm với Lãnh đạo Trường về đội ngũ giáo viên do khoa quản lý.

– Quản lý và tổ chức thực hiện kế hoạch, mục tiêu, chương trình, nội dung, phương pháp đào tạo nghề đã được Lãnh đạo Nhà trường phê duyệt; Chịu trách nhiệm trước Lãnh đạo Trường về chất lượng đạo tạo của giáo viên, học sinh, sinh viên thuộc khoa.

– Tổ chức các hoạt động dạy học: thi, kiểm tra, hoàn thành việc ghi chép sổ sách đào tạo, làm điểm và tổng hợp kết quả học tập của người học theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật và ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, chuyển giao công nghệ, tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ theo quy định.

– Tổ chức, thực hiện các chủ trương chính sách, chỉ thị, nghị quyết, nội quy, quy chế của cấp trên. Quản lý toàn diện học sinh, sinh viên thuộc khoa về các mặt chính trị, tư tưởng, tổ chức, nhân sự, rèn luyện, lao động, hướng dẫn giải quyết chế độ chính sách, tổng hợp kết quả học tập, kỷ luật, khen thưởng, nhận xét học sinh, sinh viên hàng năm và khoá học theo quy định.

– Quản lý, sử dụng và bảo trì, bảo dưỡng có hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị theo quy định.

– Thực hiện công tác tuyển sinh theo quy định của Nhà trường

– Phối hợp và tạo điều kiện cho các tổ chức đoàn thể bao gồm: tổ Đảng, tổ Công đoàn, Liên Chi đoàn TNCS Hồ Chí Minh và các tổ chức đoàn thể khác thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức mình.

– Tổ chức, chỉ đạo và tổng kết phong trào thi đua dạy tốt, học tốt và các nội dung thi đua khác trong khoa. Chịu sự kiểm tra, giám sát của Nhà trường, cơ quan quản lý Nhà nước.

 – Thực hiện chế độ báo cáo theo quy định và chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo của mình.

– Tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao và vui chơi giải trí cho học sinh, sinh viên trong khoa.

– Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công

Đội ngũ

Trưởng khoa: Nguyễn Văn Hoàn

Điện thoại: 0904 111 268

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…