Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Phòng Đào tạo
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Phòng Đào tạo – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3 753 923
Email:

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

Phòng Ðào tạo tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác quản lý và phát triển đào tạo. Tổ chức, thực hiện và kiểm tra công tác đào tạo.

Nhiệm vụ :

– Xây dựng quy hoạch phát triển đào tạo, lập chương trình, kế hoạch và giám sát các hoạt động đào tạo: chính quy, không chính quy, hệ liên thông theo định hướng phát triển của Nhà trường.

– Tham mưu cho Hiệu trưởng về đổi mới công tác đào tạo. Tổ chức thực hiện việc liên kết, hỗ trợ đào tạo các hệ theo chủ trương của Nhà trường.

– Phối hợp với các khoa, bộ môn và đơn vị chức năng nghiên cứu đổi mới, hoàn thiện mục tiêu, nội dung, chương trình đào tạo, giáo trình, cơ cấu kiến thức và phương pháp giảng dạy. Theo dõi và đề xuất hướng giải quyết các điều kiện cần thiết phục vụ cho tiến trình đổi mới, phù hợp với yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao.

– Phối hợp với các đơn vị tổ chức đánh giá công tác giảng dạy của giảng viên nhằm đảm bảo chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy. Ðề xuất hướng giải quyết với Ban lãnh đạo nhằm không ngừng hoàn thiện công tác quản lý giảng dạy, học tập trong toàn Trường.

– Quản lý và thực hiện điều độ kế hoạch giảng dạy, học tập học kỳ và năm học cho giáo viên và học sinh, sinh viên. Kết hợp với các đơn vị đề xuất giải pháp sử dụng hợp lý, hiệu quả trang thiết bị phục vụ đào tạo.

– Thường trực các Hội đồng: Tuyển sinh, tốt nghiệp, Hội đồng khoa học về đào tạo, xét lên lớp; Thực hiện theo Quy chế đào tạo.

– Tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về đào tạo theo các quy định hiện hành. Phối hợp với các đơn vị giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với học sinh, sinh viên.

– Lập kế hoạch và tổ chức thi, xét điểm đầu vào, thi tốt nghiệp, cấp phát các văn bằng, chứng chỉ, cấp giấy báo trúng tuyển, giấy chứng nhận tốt nghiệp và kết quả học tập cho học sinh, sinh viên tốt nghiệp. Quản lý kết quả học tập của học sinh, sinh viên toàn Trường. Quản lý công tác bảo lưu kết quả học tập cho học sinh, sinh viên.

– Tiếp nhận và xử lý các loại đơn từ, hồ sơ, công vãn,… liên quan đến công tác đào tạo. Xác nhận, cấp giấy chứng nhận và các giấy tờ khác cho học sinh, sinh viên thuộc thẩm quyền của phòng.

– Phối hợp với các đơn vị liên quan, quản lý sinh viên trong quá trình học tập.

– Thực hiện công tác tổng hợp về hoạt động đào tạo; Thống kê, báo cáo kịp thời theo yêu cầu của Nhà trường và cấp trên.

– Tổ chức triển khai và phối hợp với các đơn vị, thực hiện hợp đồng mời giáo viên thỉnh giảng và công tác phát sinh trong quá trình đào tạo.

– Quản lý và sử dụng lao động, cơ sở vật chất và các phương tiện thiết bị được Nhà trường giao.

– Lập kế hoạch và tổ chức công tác tuyển sinh theo quy định.

– Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho giáo viên. Tổ chức hội giảng, thi tay nghề hàng năm cho giáo viên.

– Xây dựng kế hoạch đào tạo, thời khóa biểu và quản lý phòng học, quản lý kế hoạch của giáo viên.

– Quản lý toàn diện công tác giáo vụ khối đào tạo Cao đẳng.

– Quản lý kỷ cương, nề nếp dạy và học trong giáo viên và học sinh, sinh viên.

– Kiểm soát việc thực hiện nội dung, chương trình, các giáo trình đào tạo do Nhà trường ban hành đối với các khoa và từng giáo viên.

– Quản lý sổ sách, biểu mẫu và hướng dẫn các khoa, giáo viên thực hiện việc ghi chép nghiệp vụ các loại sổ sách biểu mẫu, cải tiến công tác nghiệp vụ sư phạm đối với các khoa, chỉ đạo ngành dọc hệ thống giáo vụ các khoa theo hướng tập trung một đầu mối là Phòng Đào tạo.

– Tổ chức thực hiện tốt qui chế giảng dạy, học tập, theo dõi thi, kiểm tra, và học lại, thi lại.

– Dự thảo, trình duyệt các nội qui, qui chế các chế độ chính sách, các quyết định, thông báo, báo cáo sơ kết, tổng kết học kỳ, năm học, khóa học liên quan đến hoạt động đào tạo của Trường.

  – Phối hợp và tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên đi thực tập sản xuất.

– Tổ chức và thực hiện một số nhiệm vụ khác được giao.

Đội ngũ

Trưởng phòng: Phạm Văn Ân

Điện thoại: 0976 815 739

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…