Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Phòng Kế hoạch – Tài chính
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Phòng Kế hoạch – Tài chính – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 2 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3 753 299
Email:

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

– Kế hoạch – Tài chính là công cụ quản lý đồng tiền, luôn gắn liền với các hoạt động của Nhà trường, đảm nhiệm chức năng cung cấp thông tin hữu ích cho Ban lãnh đạo đưa ra các quyết định thực hiện nguồn ngân sách có hiệu quả.

– Phòng Kế hoạch – Tài chính chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về lập kế hoạch, quản lý, phân phối, giám sát sử dụng tài chính, vật tư, kỹ thuật, thanh quyết toán theo đúng chế độ và quy định về quản lý tài chính của Nhà nước; đồng thời giúp Hiệu trưởng thực hiện chức năng quản lý công tác tài chính của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

– Quản lý mọi nguồn thu, chi tài chính từ nguồn kinh phí được cấp, nguồn thu sự nghiệp và tình hình sử dụng các nguồn kinh phí cũng như các khoản thu khác phát sinh tại đơn vị. Thực hiện đầy đủ, rành mạch các nguyên tắc, thủ tục tài chính của Nhà nước.

– Căn cứ nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch các mặt hoạt động của Trường; căn cứ vào các định mức chế độ tài chính hiện hành; căn cứ vào quy chế chi tiêu nội bộ của Trường để xây dựng kế hoạch dài hạn, ngắn hạn, từng tháng, từng quý về đào tạo, xây dựng cơ bản, nghiên cứu khoa học và các chương trình mục tiêu khác.

– Phân bổ kinh phí theo từng mục cho các đơn vị trong Trường; hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tài chính đã được duyệt.

– Xây dựng hệ thống kế toán thống nhất trong toàn trường và chỉ đạo hoạt động theo đúng quy định của Nhà nước.

– Thực hiện kiểm tra, kiểm soát tình hình chấp hành dự toán thu, chi; tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, tài chính và các tiêu chuẩn, định mức của Nhà nước; kiểm tra tình hình chấp hành kỷ luật thu nộp ngân sách, thanh quyết toán theo đúng chế độ, chính sách của Nhà nước

– Lưu giữ chứng từ sổ sách, kiểm tra tình hình quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản công của Trường.

– Lập, nộp các báo cáo tài chính cho các cơ quan quản lý và cơ quan tài chính đúng hạn và đúng quy định.

– Thanh toán tiền lương, tiền thưởng và các khoản phụ cấp cho cán bộ, công nhân viên và giáo viên đúng thời hạn, đúng thủ tục.

– Chủ trì công tác kiểm kê tài sản hàng năm.

– Chủ trì nghiệm thu, giám sát các loại vật tư, máy móc thiết bị, các công trình xây dựng, các hợp đồng kinh tế.

– Thanh toán các hóa đơn chứng từ, phục vụ kịp thời cho các hoạt động của Nhà trường một cách có hiệu quả.

– Quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản, mua sắm tài sản cố định, hàng hóa, vật tư thực hành và sửa chữa thường xuyên thực hiện theo quy định hiện hành.

– Thực hiện các nhiệm vụ công tác khác do Hiệu trưởng phân công.

Đội ngũ

Trưởng phòng: Phạm Thị Thanh

Điện thoại: 0368 229 855

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…