Website: https://hdvtc.edu.vn

Tên đơn vị: Phòng Tổ chức – Hành chính
Tên tiếng Anh: 

Thông tin liên hệ

Phòng Tổ chức – Hành chính – Trường Cao đẳng nghề Hải Dương
Văn phòng: Tầng 1 Nhà A – Khu Tiền Trung, phường Ái Quốc, thành phố Hải Dương
Điện thoại: (0220) 3 753 697
Email:

Giới thiệu

Nội dung đang được cập nhật…

Chức năng:

Phòng Tổ chức – Hành chính giúp Hiệu trưởng xây dựng, kiện toàn và nâng cao hiệu lực của bộ máy quản lý; quy hoạch, sắp xếp, bổ sung, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, viên chức, giáo viên. Thực hiện đúng và kịp thời chế độ chính sách của Nhà nước, quy định nội bộ đối với cán bộ viên chức trong Trường; làm tốt công tác hành chính, tổng hợp, lễ tân và đối ngoại; công tác văn thư, lưu trữ; công tác an toàn, bảo hộ lao động và bảo hiểm xã hội của Nhà trường.

Nhiệm vụ:

– Căn cứ vào mục tiêu đào tạo và nhiệm vụ của Trường, nghiên cứu đề xuất phương án xây dựng và kiện toàn bộ máy quản lý của Trường; bao gồm cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và biên chế, xây dựng quy hoạch cán bộ của phòng, khoa, đơn vị thuộc Trường.

– Nghiên cứu, nắm vững và giúp Hiệu trưởng tổ chức thực hiện tốt đường lối, chính sách cán bộ của Đảng và Nhà nước.

– Xây dựng kế hoạch điều phối, tuyển dụng cán bộ về số lượng, chất lượng, sử dụng cán bộ đúng chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ có hiệu quả cho mọi hoạt động của Nhà trường theo phương hướng được Ban lãnh đạo Trường phê duyệt.

– Phối hợp với các phòng, khoa, đơn vị xây dựng chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức trong Trường. Cùng với các đơn vị có liên quan xây dựng hệ thống các quy định, quy tắc, nội quy làm việc trong Trường.

– Phối hợp với các đơn vị khác lập kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có trình độ chuyên môn, có phẩm chất theo tiêu chuẩn chức danh viên chức Nhà nước, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng công tác và sự phát triển của Trường.

– Tổ chức thực hiện các quy trình tuyển dụng viên chức, chuẩn bị văn bản ký kết hợp đồng lao động các loại trình Hiệu trưởng phê duyệt.

– Quản lý hồ sơ, cán bộ viên chức trong toàn Trường. Nắm vững lịch sử chính trị, phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn của từng người để tham mưu cho Lãnh đạo Nhà trường trong công tác cán bộ.

– Chủ trì lập hồ sơ xét khen thưởng, kỷ luật cán bộ, viên chức cùng với các đơn vị có liên quan, trình Hiệu trưởng ra quyết định.

– Tổ chức, quản lý và thực hiện chế độ lao động, tiền lương, chế độ chính sách đối với các chức danh cán bộ thuộc diện Nhà trường quản lý và cán bộ, giáo viên, công nhân viên của Trường.

– Soạn thảo và quản lý các văn bản về Tổ chức cán bộ do Hiệu trưởng ban hành, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị về công tác Tổ chức cán bộ.

– Kết hợp các đơn vị thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường. Kết hợp với Ban thanh tra cán bộ công chức nghiên cứu và đề xuất cách giải quyết các đơn thư khiếu tố. Tiếp nhận yêu cầu của cá nhân, tập thể trong và ngoài trường, bố trí thời gian để cá nhân và tập thể có nhu cầu gặp Lãnh đạo Nhà trường.

– Nắm vững chế độ chính sách và tiền lương, phụ cấp, nâng bậc, chuyển ngạch công chức, bảo hiểm xã hội, kiểm tra an toàn lao động và các chế độ chính sách hiện hành của Nhà nước đối với cán bộ công chức trong Trường để quản lý và hướng dẫn tổ chức thực hiện.

– Nhận, phân loại, vào sổ lưu trữ các công văn, thư báo, tài liệu,… từ các nơi gửi về; trình Hiệu trưởng và chuyển đến các đơn vị chức năng để giải quyết, xử lý.

– Kiểm tra, phân loại công văn, tài liệu, tờ trình, thư tín của đơn vị và cá nhân trong Trường trước khi trình Lãnh đạo Trường ký hoặc phê duyệt. Phòng chịu trách nhiệm về tính chất pháp lý của các văn bản và các quy định về thủ tục hành chính trong phạm vi toàn Trường.

– Quản lý và sử dụng con dấu theo quy định của pháp luật, các loại giấy tờ in sẵn tiêu đề, tổ chức công tác lưu trữ các văn bản tài liệu, cấp giấy giới thiệu cho cán bộ viên chức Trường đi công tác, xác nhận người ngoài đến công tác tại Trường.

– Tập hợp các thông tin về mọi mặt hoạt động của các bộ phận trong Trường xây dựng. Theo dõi, đôn đốc việc thực hiện công tác hàng tháng, học kỳ và năm học; kịp thời phát hiện các khâu ách tắc, thiếu sót trong công tác của đơn vị, đề xuất với Lãnh đạo Trường các biện pháp khắc phục.

– Đánh máy, in ấn các loại công văn, tài liệu, văn kiện phục vụ cho công tác chung của Trường. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo yêu cầu của cấp trên. Tổng hợp kế hoạch công tác tuần, tháng, năm học.

– Phối hợp các phòng khoa khác làm tốt công tác giới thiệu Trường với bên ngoài.

– Tổ chức, thực hiện các công tác về thi đua, phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trong cán bộ, giáo viên, công nhân viên Nhà trường.

– Tổ chức chỉ đạo và đảm nhiệm công tác vệ sinh môi trường các khu nhà làm việc, lớp học, đường sá, sân trường, chăm sóc vườn hoa, cây cảnh, cây xanh, đảm bảo cảnh quan sạch, đẹp trong Trường.

– Phối hợp với các bộ phận liên quan triển khai công tác phòng, chống bão lụt, phòng cháy, chữa cháy trong Trường.

– Quản lý xe ô tô và lái xe, lập kế hoạch và điều phối xe phục vụ cho các hoạt động của Trường theo quy định chung.

– Xây dựng và thực hiện kế hoạch bảo vệ cơ sở vất chất, trật tự an toàn xã hội 24/24 giờ trong phạm vi Trường quản lý; Phối hợp với Chính quyền địa phương nơi Trường đặt trụ sở trong việc giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữa cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên Nhà trường với nhân dân địa phương. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra, xử lý nghiêm minh và kịp thời các vụ việc vi phạm quy tắc bảo vệ trật tự trị an trong Trường.

– Tổ chức, thực hiện công tác chăm lo sức khỏe, khám, chữa bệnh thông thường và chữa bệnh ban đầu; Cấp giấy nghỉ ốm hoặc giấy giới thiệu chuyển tuyến cho cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên khi ốm đau. Kiểm tra, giám sát công tác vệ sinh môi trường, tuyên truyền và triển khai công tác phòng và chống dịch bệnh trong phạm vi toàn Trường.

– Tổ chức, thực hiện các nhiệm vụ khác được phân công.

Đội ngũ

Phụ trách: Lương Xuân Điệp

Điện thoại: 0962 869 639

Thành tựu nổi bật

Nội dung đang cập nhật…

Định hướng phát triển của đơn vị

Nội dung đang cập nhật…